Nájdete u nás komplexný servis od identifikácie problému cez poradenstvo až po implementáciu konkrétnych postupov na dosiahnutie želaného výsledku. Pracujeme s najmodernejšou technológiou a produktami od renomovaných dodávateľov. Vďaka nim a vysokej odbornej spôsobilosti nášho tímu, dokážeme vyhovieť požiadavkám aj tých najnáročnejších zákazníkov. Zásahy vykonávame vždy s maximálnym možným ohľadom na zdravie ľudí a domácich zvierat. Navštívime vás kdekoľvek v rámci Slovenskej republiky do 24 hodín – 7 dní v týždni.

Deratizácia? Čo to vlastne je?

Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov (potkan, myš, krysa, atď.), ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Ide teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Povinná deratizácia

Preventívnu deratizáciu vykonávame u subjektov, ktoré sú zo zákona povinné ju zabezpečiť. Vzhľadom na biologickú aktivitu hlodavcov odporúčame vykonávať deratizačné zásahy minimálne dvakrát ročne, a to v obdobiach jar a jeseň (ideálne v mesiacoch určených vo VZN-kách miest a obcí).

Pravidelný a opakovaný výkon deratizácie je vyžadovaný:

 • v segmente potravinárskeho priemyslu od prvovýroby až po sklady a predajne
 • v skladoch surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu
 • v chovoch zvierat a poľnohospodárstve a pod.

Represívna deratizácia

Represívne deratizačné služby vykonávame aj mimo zákonom stanovenej lehoty, a to v prípade akútneho premnoženia hlodavcov. K tomu dochádza, vzhľadom na krátky reprodukčný cyklus hlodavca, pomerne ľahko.

Prečo je prevencia základ?

Pravidelnou deratizáciou predchádzate:

 • prenosu infekčných chorôb (salmonela, toxoplazmóza, Weilova žltačka atď.)
 • hospodárskym a majetkovým škodám
 • znehodnoteniu surovín a výrobkov

Ako pracujeme?

Pred výkonom samotnej deratizácie realizujeme obhliadku objektu. Od jeho veľkosti a využitia následné závisí postup, ktorý pri práci zvolíme.

Deratizačné nástrahy kombinujeme podľa prostredia a potreby v rôznych formuláciách (napr.: granule, voskové bloky, kombinované nástrahy, odchytové pasce, atď.) a ukladáme zväčša do PVC jedových staničiek. Tie sa uzatvoria tak, aby do nich nemali prístup iné zvieratá, deti alebo neoprávnené osoby. Pri ukladaní nástrahy do jedových staničiek sa každá stanička označí poradovým číslom a jej poloha uloženia je evidovaná v pôdorysnom pláne ošetrovaného objektu.

Tento pôdorysný plán slúži pre potreby odberateľa aj dodávateľa. Na základe neho sa vykonáva kontrola účinnosti deratizácie, ktorej výsledky sa zaznamenajú do výkazu o vykonanej kontrole deratizácie.

Takto vykonaná deratizácia je v súlade s programom HACCP, ktorý vyžaduje veterinárna a hygienická služba v potravinových prevádzkach na základe Zákona o potravinách a Zákona o ochrane zdravia ľudí. Všetky zásahy vykonávame s maximálnou mierou diskrétnosti voči našim zákazníkom.

Na čo nezabúdame?

Dôležitou súčasťou každého nášho deratizačného zásahu sú:

 • prípravné a bezpečnostné opatrenia (osveta, výstražné letáky a pod.)
 • priebežné monitorovanie výskytu migračných vstupov a druhu hlodavcov
 • kontrola, dopĺňanie a výmena nástrah
 • priebežné odstránenie starých nástrah a uhynutých jedincov
 • poradenstvo pri preventívnych opatreniach a upozorňovanie na nedostatky pri preventívnych opatreniach
 • vyhotovenie Protokolu o vykonaní a odovzdaní prác zodpovedajúcim príslušným hygienickým predpisom a normám
 • pri deratizácii v súlade s programom HACCP vyhotovenie výkazu o vykonanej kontrole a pôdorysného plánu uloženia nástrah v jedových staničkách.